תנאים כלליים חברת דרכים Travel.

מסמך זה מציג את תנאי ההתקשרות בין דרכים Travel (החברה) ובין המשתתף בטיול (המטייל). לשם הנוחות בלבד מסמך תנאים כלליים פונה בלשון זכר אך הוא מיועד לגברים ונשים כאחד.

1. הרשמה לטיול

על המטייל לקרוא בעיון את תכנית הטיול, כולל הערות.
על מנת להרשם לטיול יש למלא את טופס הרישום בתוכניית הטיול או למלא את טופס הרישום המקוון באתר החברה, כמו כן יש לצרף צילום דרכון.
הרשמה לטיול פרושו משלוח טופס רישום מלא וכן תשלום דמי הרישום.
על המטייל לקרוא בעיון את תכנית הטיול, כולל הערות.
2. אישור המטייל
חתימת המטייל על טופס הרישום ו/או תשלום המקדמה ו/או עצם היציאה לטיול מהווה אישור מלא ומפורש של תנאי ההרשמה לטיול, התנאים הכלליים ותנאי הרישום והביטול.

3. מסלול הטיול
החברה שואפת לקיים את המסלול כמתוכנן, אך שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים במקרה הצורך, לפני היציאה ובמהלך הטיול, כמיטב הבנתה המקצועית. שינויים של הרגע האחרון מטעם חברת התעופה או גורמי תיירות ואחרים עלולים להתבצע זמן קצר לפני היציאה ולגרום לשינוי בתכנית הטיול. במקרה שהשינוי יגרום לתוספת/הפחתת עלויות, יחויב/יזוכה המטייל בהפרש.

4. מחיר הטיול
מחיר הטיול מצויין ביורו או בדולר והוא נכון למחירי הטיסות ושרותי הקרקע הידועים בזמן פרסום התכנית. בכל מקרה המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול. יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עלית/ ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.

5. מפגש קבוצה
מפגש קבוצה ייערך בסמוך ליציאה במשרדי חברת דרכים טרוול או בפגישה מקוונת ויכלול סקירה כללית על מסלול הטיול, תיאום ציפיות וקבלת מידע משלים. ההשתתפות במפגש אינה חובה אך מומלצת מאד. החברה אינה אחראית להעברת מידע למטייל שלא השתתף במפגש.

6. מספר משתתפים מינימלי
קיום הטיול מותנה בהרשמה של 18 מטיילים לפחות (אלא אם צוין אחרת בתכנית הטיול). במקרה שלטיול נרשמו פחות מ 18 מטיילים, החברה רשאית לבטל את הטיול עד 14 יום לפני מועד היציאה. במקרה של ביטול מסיבה זו, יוחזר למטייל/ת מלוא הסכום ששולם, באותו סוג מטבע ובאותו אופן תשלום. החברה לא תעניק כל פיצוי עקב ביטול הטיול מסיבה זו.

7. דרכון
כל מטייל בעל דרכון ישראלי, כולל קטינים, חייב להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. בדיקת תוקף הדרכון, הארכתו או הוצאת דרכון חדש הן באחריות המטייל.
מטייל בעל דרכון זר אחראי לברר בשגרירות המדינה שהנפיקה את הדרכון אם חלים עליו תנאים אחרים או אם קיימים לגביו דינים מיוחדים בכל המדינות שבהן עובר הטיול.
על כל מטייל להעביר צילום דרכון.
במידה ולא תעבירו צילומי דרכון תכורטסו לפי הפרטים שנרשמתם עימם.
כל עלות שינוי בגלל טעות בשם תחול על המטייל.

8. אשרת כניסה / ויזה
בטיולים שבהם נדרשת אשרת כניסה למדינה זרה, תסייע החברה בקבלת הוויזות הדרושות. באחריות המטייל לספק את המסמכים הדרושים על פי הנחיות החברה.
במקרה של ביטול הטיול, או שינויים במסלול הקשורים לקבלת הוויזה, או לשינוי מדיניות של מדינות מסוימות, החברה לא תהיה אחראית להוצאות כספיות או לנזק שייגרם מכך.

9. ביטוח
על כל מטייל חלה החובה לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאימים, כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ מן השטח, וכל ההרחבות הנדרשות.
מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה).

למען הסר ספק יודגש כי החברה אינה חברת ביטוח ואינה נושאת בכל אחריות בנושאי ביטוח וכי היא לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק למטען המטייל במהלך הטיול.

כמו כן פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, יש להפנות ישירות לחברת הביטוח. החברה לא תהיה צד לתביעה או לכל טענה אפשרית.

10. בריאות
חובה על המטייל להתייעץ עם מרפאת מטיילים ו/או רופא משפחה ו/או עם סמכות רפואית מוסמכת כחודש לפני היציאה לטיול לקבלת מידע מותאם אישית וכן הנחיות לגבי חיסונים, תרופות והמלצות להתנהגות בריאותית נכונה בארצות היעד. על החברה ומדריכיה חל איסור לייעץ בנושאים רפואיים.

11. עישון
במהלך הטיול לא יותר העישון באוטובוס. במהלך נסיעות ארוכות יוקצו הפסקות עישון. בחלק מבתי המלון יש אפשרות לקבל חדרים המיועדים למעשנים אבל לא בכולם. חובה על המטייל המעשן לנהוג בכבוד כלפי אלו שאינם מעשנים וכן למלא את הוראות החוק הרלוונטיות במדינות שבהן מטיילים.

12. בתי מלון
הקריטריונים לדירוג בתי מלון משתנים ממדינה למדינה, ואינם חופפים תמיד את המקובל בישראל. החברה משתדלת לבחור במלונות ברמה גבוהה, אך לא תישא באחריות במקרה שרמת המלון תהיה נמוכה מהמצופה על פי דירוגו. לעתים יתכנו הבדלים ברמת החדרים באותו מלון.

13. חדר יחיד
מחירי הטיול מבוססים על לינה בחדר זוגי. קבלת חדר יחיד כרוכה בתוספת כפי שמפורסם בתכנית הטיול. מטייל יחיד אשר מעוניין שהחברה תמצא עבורו שותף או שותפה לחדר נדרש לציין זאת בטופס הרישום. החברה תפעל למציאת שותף אך אינה יכולה להתחייב לכך. אם לא יימצא שותף, יחויב המטייל בתוספת מחיר ליחיד.

14. טיסות במסגרת הקבוצה
שינויים שייעשו ע"י חברות התעופה לאחר פרסום הטיול ושינויים לא צפויים במועדי הטיסות יכולים להביא לשינויים באורך הטיול ובתכנית הטיול. אם עקב השינויים ישתנו עלויות הטיול יעודכן מחיר הטיול והמטייל יחויב/יזוכה בהתאם.
יש להדגיש, להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה לתביעה כנגד החברה והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה.

15. טיסה שלא במסגרת הקבוצה
מטייל שיבקש לטוס במועד שונה ממועדי היציאה ו/או החזרה של הקבוצה יחויב בתוספת מחיר בהתאם לעלות הכרטיס.

16. תשר
עלויות התשרים טיפים) לנותני שירותים מקומיים ( (סבלים, נהגים, מדריכים מקומיים וכו') נקבע בארץ ונגבה מראש לפני היציאה כחלק מתנאי הטיול. מחיר הטיול אינו כולל תשר למדריך הישראלי. מקובל 4-5$ ליום למטייל.

17. תשלומים
עם ההרשמה לטיול תשולם מקדמה כפי שמצויין בתכנית הטיול. המקדמה לא תוחזר בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י המטייל.
בטיולים שבהם נדרשים דמי קדימה מיוחדים ע"י חברות תעופה, ספקי שירותי קרקע וכד', ייגבה תשלום מוקדם נוסף.

יתרת התשלום תוסדר לא יאוחר מחודש לפני מועד יציאת הטיול - תינתן אפשרות לשלושה תשלומים חודשיים שווים. ניתן לשלם במזומן (בהתאם לחוק המזומן), העברות בנקאיות והמחאות.

18. דמי ביטול
מ 30-45 ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של 30% מעלות הטיול, מ 15-30 ימים לפני תאריך היציאה יחויב סכום של 70% מעלות הטיול, מ 6 ימים לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של 100% מעלות הטיול.

הערה חשובה: הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים וביניהם שירותי טיסה המתחילים ומסתיימים בישראל וכן שירותי תיירות שונים כגון טיסות פנים, כניסות לאתרים, הסעות, ובתי מלון אשר כולם מתחילים ומסתיימים מחוץ  (בטיולים מסוימים תנאי הביטול יהיו שונים ויופיעו בעמוד האתר) לישראל. דמי הביטול החלים על שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינת לישראל הינם במסגרת תנאי הספקים השונים במדינות היעד.

שירות הטיסה המתחיל ומסתיים בישראל הינו השירות היחיד הניתן להחילו במסגרת החוק הישראלי לרבות חוק ותקנות הגנת הצרכן לעסקת מכר מרחוק כולל הרחבת החוק לאזרחים וותיקים.

הערת קורונה:
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה בעולם, החזר תשלומים במקרים הבאים:
1 . ביטול בעקבות התפרצות קורונה במדינה המלווה באזהרה של משרד הבריאות ומחייבת בידוד של יותר מ72 שעות בחזרה מהיעד.
2 . במידה ונתב"ג יהיה סגור לטיסות יוצאות ונכנסות בעקבות סגר בישראל (סגר שבמהלכו נתב"ג יישאר פתוח לטיסות הטיול יצא כמתוכנן).
הערה: בכל מקרה דמי הרישום לא יוחזרו וישמרו כזיכוי לטיול עתידי.

19. סירוב לרישום לטיול או הפסקת הטיול
החברה רשאית לסרב לבקשת הרשמה של מטייל אשר לפי שיקול דעתה עלול לפגוע בחוויית שאר משתתפי הטיול עקב התנהגותו, מצבו הבריאותי או הנפשי ומכל סיבה אחרת, ללא צורך לנמק את סירובה.
כמו כן החברה רשאית להפסיק את הטיול למטייל אשר התנהגותו או מצבו הרפואי עלולים לפגוע בשאר המשתתפים ו/או בעצמו ו/או אשר לא מאפשר המשך טיול יחד עם יתר חברי הקבוצה.

20. התרעות ואירועים ביטחוניים, מצבי חירום וכוח עליון
החברה מוציאה טיולים ליעדים אשר, על פי מיטב הבנתה וניסיונה, מטיילים ישראלים יכולים לטייל בהם בביטחה. ההחלטה להצטרף לטיול היא אך ורק של המטייל ועל פי מיטב הבנתו. במקרה של התרעה ביטחונית חמורה או אירוע ביטחוני סמוך למועד היציאה, אשר יגרמו לביטול הטיול, או לשינוי מועד או מסלול הטיול, ייחשב הדבר ככוח עליון והחברה תהייה פטורה מכל אחריות להחזר כספי מצידה.

21. חילוקי דעות, תחום שיפוט והתיישנות
כל תביעה ו/או טענה אשר תהייה למטייל כנגד החברה או מי מנציגיה חייבת להיות מובאת בפני החברה, לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת המטייל לישראל, בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה לבין המטייל, הסמכות לדון בטענות אלו תהייה אך ורק לבתי המשפט בתל-אביב, ללא קשר למקום הרשמתו או מקום מגוריו של המטייל.